Jak liczyć okres wypowiedzenia?

Osoby zatrudnione w oparciu o umowę o pracę nie mogą arbitralnie odejść z pracy z dnia na dzień. Wynika to z faktu, iż konieczne jest zachowanie okresu wypowiedzenia. W jego ramach niezbędne jest świadczenie pracy na dotychczasowych zasadach. Dopiero z upływem tego czasu stosunek pracy rozwiązuje się. Ponadto w przypadku, gdy pracodawca sam dokona wypowiedzenia, także i on jest związany okresem wypowiedzenia. Tym samym omawiana regulacja chroni obydwie strony umowy. Istnieją jednak dwa wyjątki od tej zasady – omawiany czas może zostać zniesiony na mocy porozumienia stron, jak również nie ma zastosowania w przypadku zwolnienia dyscyplinarnego.

Jeżeli wyczekujemy na rozwiązanie stosunku pracy, niezwykle istotne jest dla nas, jak liczyć okres wypowiedzenia. Otóż sposób liczenia jest co do zasady zależny od długości jego trwania. Tym samym osoba na dwutygodniowym wypowiedzeniu może odejść dopiero w ostatnim dniu tygodnia pracowniczego. W sytuacji, gdy pracownik przepracował w danym zakładzie czas dłuższy niż pół roku, jego okres wypowiedzenia wynosi miesiąc. Jedynie w przypadku, gdy jest osobą zatrudnioną o stażu dłuższym niż 3 lata, korzysta z najdłuższego okresu wypowiedzenia, który liczy aż 3 miesiące. Należy jednak pamiętać o tym, że sposoby ich liczenia są co do zasady tożsame. Złożenie wypowiedzenia – nawet w trakcie miesiąca – odnosi skutek prawny dopiero w ostatnim dniu danego miesiąca kalendarzowego. Tym samym wcześniej pozostaje ono bezskuteczne i staje się prawomocne z upływem wskazanego wyżej terminu.

Warto pamiętać o tym, że istnieją pewne szczególne wyjątki od regulacji ustawowych. Otóż w sytuacji, gdy pracodawca ma własny regulamin pracy, może stosownie do okoliczności ustanowić dłuższe okresy wypowiedzenia. Nie działa to jednak w drugą stronę, ponieważ przepisy wewnątrzzakładowe nie mogą być mniej korzystne dla pracowników niż regulacje kodeksu pracy. W przypadku, gdy dłuższy termin został zastrzeżony, obowiązuje on jedynie zakład pracy składający wypowiedzenie, natomiast pracownik wystarczy, że zachowa okres z ustawy.

www.genotype.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here