le wynosi najniższa krajowa?

Problem placowy jest absolutnie jednym z kluczowych problemów społecznych wszystkich państw globu. Płace bowiem odzwierciedlają w dość jasny sposób stopień zamożności kraju mierzony wskaźnikiem HDI oraz współczynnik Ginniego, który opisuje stopień nierówności finansowych w danym społeczeństwie. Poziom płac wskazuje także na opisywane minimum egzystencjalne, to jest taką ilość dóbr materialnych, jaka jest człowiekowi potrzebna, do bytowania bez narażania się na śmierć lub negatywne zdrowotne konsekwencje.
Należy także pamiętać,że kwestia płac jest ściśle powiązana z problemem demograficznym. Na początku obecnego stulecia w Polsce nie istniały jasne regulacje, co do najmniejszych kwot. W rezultacie bardzo szerokie grona pracowników były bardzo źle opłacane. Z czasem po wejściu Polski w struktury europejskie stało się to, jedną z przyczyn masowej emigracji.
Spowodowało to trwające wiele lat spory. Dotyczyły one politycznej konieczności uregulowania tego problemu.
Wobec tego postawmy pytanie ile wynosi najniższa krajowa w Polsce?
Obecnie kwota ta wynosi 2250 złotych brutto. Oznacza to ,że pewna część tej sumy jest potrącana z wynagrodzeń pracowniczych, dla celów utrzymania systemu ubezpieczeń społecznych. Należy w tym miejscu wspomnieć, że potrąceniu ulega także składka na ubezpieczenie zdrowotne. W ten sposób pozyskiwana jest część środków na utrzymanie ochrony zdrowia. Zatem do wypłaty, pracujący będzie otrzymywać od Stycznia 2019 roku 1640 złotych netto, czyli „do ręki”.
Kwota ta została obligatoryjnie powiększona wskutek działań centralnych ośrodków decyzyjnych. W Polsce od lat trwa bardzo trudny do rozwiązania spór. Jedna jego strona uważa ,że system ubezpieczeń jest niewłaściwy, i powinien zostać zreformowany na wzór amerykański . Ta strona sporu przedkłada argument o wysokich kosztach pracy nad bezpieczeństwo socjalne obywateli. Druga strona sporu z kolei w wysokości płac oraz braku polityki prospołecznej widzi przyczyny zapaści demograficznej. Tak czy inaczej kwestia płac jest jedną z najtrudniejszych społecznie spraw.

www.pouczyc.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here